Puste2 MENU
 | 
DKKrąg Domowego Kościoła (DK) tworzy kilka małżeństw (zwykle 4-7) gromadzących się w imię Chrystusa raz w miesiącu. Istotą spotkań jest wzajemna pomoc w budowaniu i pogłębianiu więzi małżeństwa, rodziny z Chrystusem – dla Niego i z miłości do Niego w życiu codziennym.
Każdy z Kręgów DK prowadzony jest przez parę animatorską odpowiadającą za Krąg DK (wybieraną co roku w wyborach wewnętrznych). Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego. Opiekunem obu parafialnych Kręgów DK jest ks. proboszcz Zbigniew Zięba.
W Parafii obecnie istnieją dwa Kręgi DK:
 • I prowadzony obecnie (2015/2016) przez Małgorzatę i Łukasza Cichockich.
 • II prowadzony obecnie (2015/2016) przez Violettę i Aleksandra Tomczyków.
Członkami DK może zostać każde małżeństwo sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).
Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się do tej formacji Kościoła Katolickiego

O ruchu Domowego Kościoła

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania:
 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
 • dzielenie się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku
 • modlitwa - dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca
 • formacja - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: 
 - rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin),
 - kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia),
 - rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.

Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.


dk2